HET WELZIJN VAN ONZE PROEFDIEREN

Aan de KU Leuven maken wetenschappers in bepaalde fundamentele en translationele onderzoeksprojecten gebruik van proefdieren. Ook wij doen dat, steeds weloverwogen, met het oog op het menselijk welzijn en met het grootste respect voor deze dieren.

We vragen ons steeds af of er geen alternatieven zijn voor de dierproeven. De zogenaamde 3 V’s maken intrinsiek deel uit van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven. Die 3 V’s staan voor verminderen,  verfijnen en vervangen. We trachten het aantal dieren in ons onderzoek zo laag mogelijk te houden (verminderen), we streven ernaar om zo veel mogelijk te leren uit de betrokken proeven en het leed voor de dieren zo veel mogelijk te beperken (verfijnen) en waar mogelijk vervangen we dierproeven door ‘in vitro’-experimenten (vervangen). We blijven overigens nieuwe ‘in vitro’-modellen ontwikkelen, om het aantal dierproeven zo sterk mogelijk te kunnen beperken. 

Toch is er onderzoek dat niet zonder proefdieren kan gebeuren.  Bij elk nieuw project wegen we zorgvuldig het gebruik van proefdieren af tegenover het belang voor de mens. 

Niet alleen het welzijn van de mens, ook het welzijn van dieren is belangrijk. Dat dierenwelzijn verdient, overeenkomstig wettelijke voorschriften en ethische codes, blijvende aandacht. 

Daarom staan in het Tumor Xenograftproject zowel de wetenschappelijke proeven met de muizen als de verzorging en huisvesting ervan onder leiding van een ervaren dierenarts. Deze dierenarts is bovendien specifiek opgeleid als proefdierdeskundige. In deze extra opleiding komen alle aspecten van het werken met proefdieren aan bod. Hierbij gaat aanzienlijke aandacht naar het belang van dierenwelzijn en naar concrete maatregelen die dit welzijn gedurende het ganse proces moeten garanderen. Van alle andere medewerkers in het animalium wordt vereist dat zij een cursus proefdierkunde volgen die aansluit bij hun functie in het project. 

In het animalium worden de dieren verzorgd en gehuisvest volgens de meest recente Algemene Europese Richtlijn. De muizen worden in groep gehouden en hebben in hun kooien materiaal ter beschikking om verveling en angst zoveel mogelijk te vermijden. Ingrepen gebeuren onder verdoving. Het algemeen welzijn van de muizen wordt dagelijks opgevolgd.

Het werken met proefdieren is noodzakelijk voor ons onderzoek en is van levensbelang voor onze patiënten. We engageren ons expliciet voor het welzijn van deze dieren. En tenslotte willen we ons respect uitdrukken voor eenieder die onze visie niet deelt of een ander standpunt verdedigt.  

De officiële verklaring van de KU Leuven over wetenschappelijk onderzoek met gebruik van proefdieren, vindt u op de website: http://www.kuleuven.be/proefdieren.